បទយកការណ៍ស្ដីពី« អត្ថប្រយោជន៍នៃពិធីបុណ្យសមុទ្រ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សន សាវិន