នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍អណ្តូងជ័យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមេជូន

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍អណ្តូងជ័យ

ចាក់ផ្សាយៈ តាមរយៈ ស្ថានីយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz វេលាម៉ោង០៩ម៉០០

សហការផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា