(វីដេអូ)៖ ពូទីន និងម៉ាក្រុង សន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទ ដោយផ្តោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃការសម្របសម្រួលគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម