(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ធា គ្រុយ បានលើកឡើងថាការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលមិនមែនជាមុខរបរកស៊ីនោះទេ តែជាការបំពេញតួនាទីករណីកិច្ចវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌ជាគ្រូពេទ្យដល់អ្នកជម្ងឺ