(វីដេអូ)៖ កិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ លើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទឆ្នាំ២០១៩