(វីដេអូ)៖ សិស្សសាលាបឋមសិក្សាកោះអណ្តែតជាង១០០០នាក់ ទទួលបានសម្ភារៈសិក្សាពីក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញ Alibaba