(វីដេអូ)៖ a. សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឯកភាពតាមសំណើររបស់គ្រិះស្ថានឧត្តមសិក្សាលើបញ្ហាបន្តអនុគ្រោះពន្ធពីឆ្នាំ២០២០ ដល់២០២៣