យុទ្ធនាការបណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសជួសជុលថែទាំផ្លូវ