សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបប្រធានក្រុមហ៊ុន Axiata Group Berhad -Smart

https://youtu.be/koZ_PpZ6DGA