(វីដេអូ)៖ ក្រសួងកិច្ចការនារីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ លើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីសមភាពយេនឌឺ និងយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី៥