(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ទ្រី ដាលុច្ស ដឹកនាំកម្លាំងយុវជនចុះជួយច្រូតស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុក កណ្តលស្ទឹង