(វីដែអូ)៖​ ប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកឹនថឺ អញ្ជើញបំពេញទស្សកិច្ចចំនួនពីរថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង