(វីដេអូ) កម្មវិធី ទីក្រុងល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ថ្ងៃទី16.12.2019