(វីដេអូ)៖ អភិបាលខេត្តកំពត ដឹកនាំមន្ត្រីចុះជួយអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង៥០០ ហិកតា