(វីដេអូ)៖ អង្គការអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍បើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីការឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលលើគម្រោង ភីស