(វីដេអូ)៖ ក្រុមការងារប្លង់គោលខេត្តកណ្តាលត្រូវបន្តប្រជុំពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ មុននឹងចេញប្លង់គោលជាផ្លូវការ