(វីដេអូ)៖ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ ស្នើរសុំឲ្យភាគីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជួយសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីបន្ថែមទៀត ដើម្បីឆ្លើយតមនឹងតម្រូវការអ្នកជម្ងឺ