(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ទទួលជួបជាមួយប្រតិភូសាធារណរដ្ឋឆែក ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិលើវិស័យសុខាភិបាល