(វីដេអូ) កម្មវិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រធានបទ៖ ១០ចំណុចដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងរបួស ថ្ងៃទី13.12.2019