(វីដេអូ)៖​ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំ និងតម្លើងថានៈ មិនមែនជាការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចនោះទេ ប៉ុន្តែជាការផ្ទេរទំនួលខុសត្រូវពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់