កិច្ចសម្ភាស៍ក្រុមការងារពិព័រណ៌នៅកម្ពុជាលើកទី៨ ក្រោមប្រធានបទ ៖ ផ្តើមក្តីស្រម៉ៃ ដៃកាន់សៀវភៅ