(វីដេអូ)៖ ក្រុមមន្ត្រីចិនពន្លះអាម៉េរិកជុំវិញច្បាប់ថ្មីស្តីពីហុងកុង និងតំបន់ស៊ីនជាំង