(វីដេអូ)៖ កងកម្លាំងពិសេសតាមប្រមាញ់រកប្រភពមីស៊ីល បន្ទាប់ពីដ្រូនប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អាម៉េរិកត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់នៅលីប៊ី