(វីដេអូ)៖ ប្រទេសជប៉ុនចាប់ផ្តើមបង្កើតច្បាប់ក្នុងគោលបំណងជម្រុញឧស្សាហកម្ម 5G