កម្មវិធី កម្ពុជាលើវិថីមោទនភាពជាតិ និងភាពជឿជាក់លើអនាគតរបស់ខ្លួន ថ្ងៃទី12.12.2019