(វីដេអូ)៖ មនុស្សចំនួន៦នាក់ បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការបាញប្រហារនៅក្រុង New York