(វីដេអូ)៖ FSB រកឃើញថា អង្គការភារវកម្មអន្តរជាតិជិត៨០ នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំនេះ