(វីដេអូ)៖ អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺអេសដ៍ ១ធ្នូ