(វីដេអូ)៖ មន្ទីរផែនការខេត្តមណ្ឌលគិរី រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ថិតិ គណនីជាតិ និងសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់