ក្រសួងអប់រំបានបើកវេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី៨ ក្រោមប្រធានបទបង្កើនការវិនិយោគ ការកសាងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន