មន្ទីរផែនការខេត្តក្រចេះ បើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់គំរោងកម្មវិធីវិនិយោគខេត្ត២០២០-២០២២