(វីដេអូ) កម្មវិធី កម្ពុជាពិត ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩