នៅខេត្តសៀមរាប រដ្ឋបាលព្រៃឈើ សហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍ បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងសហគមន៍ព្រៃឈើទូទាំងប្រទេស