ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរត់ពាក់កណ្ដាល ម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលើកទី២៤​ នៅខេត្តសៀមរាប