អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពីរបាយការណ៍អង្កេតថ្នាក់ជាតិលើកទី៦