(វីដេអូ) ល្ខោនយីកេ ចំណងជើងរឿងសំណោកសត្វទោចថ្ងៃទី12 09 2019