រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ បានជម្រាបជូនដំណឹងដល់អាជីវករដែលលក់បំពានរំលោភលើដីចំណីផ្លូវ