អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍