គណៈប្រតិភូបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជា បានធ្វើដំណើរនិវត្តន៍ត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញ ដោយសុវត្ថិភាព