លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី បើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី៣ គម្រោងស្តីពីការបញ្ជ្រាបយ៉េនឌ័រ