(វីដេអូ)៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរដូវធ្វើប្រហុក ផ្អក