ក្រសួងសុខាភិបាល​ ជួបប្រធានថ្មីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ពិភាក្សាលើការពង្រឹងផ្នែកកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការ