(វីដេអូ)៖ កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកទីពីរក្នុងការប្រកួតកញ្ញាឯកទេសចរណ៍លើកទីបី