(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅបន្ត