(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោកជំទាវ ល្វីស មូស៊ីគីវ៉ាបូ