(វីដេអូ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងដែលមានទឹកប្រាក់សរុប ចំនួន ¥២.៤០៥.០០០.០០០ (ពីរ ប៊ីលាន បួនរយប្រាំលានយ៉េន) សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង « ពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់»