អាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីកាសម្រេចលេខ ៦០១៩ លជណ/១៩

ភ្នំពេញ ៖ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ អាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុជូនដំណឹង ស្ដីអំពីការនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅ និងដីកាសម្រេច លេខ ៦០១៩/ល.ជ.ណ.១៩ ។
លោក អុឹម សុភ័ក្ដ្រ អាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបូងក្រុងព្រះសីហនុ បាន ចេញលិខិត ជូន ដំណឹង អំពី ការ អនុវត្តដោយ ស្ម័គ្រ ចិត្ត ជូន សហកូនបំណុលនៃការ អនុវត្ត ឈ្មោះ ទក ផាន .ឈ្មោះ ច្រឹក យឹន ឈ្មោះ សួន រ៉ា ម៉ូ និងឈ្មោះ ផាត់ ភិរម្យ តតិយជនឲ្យបានជ្រាបថា៖  អាជ្ញាសាលា នៃសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុនិងចុះអនុវត្ត ដោយ បង្ខំ តាម អំណាច ដីកា សម្រេច រក្សា ការពារលេខ ៦៥៧ តរ/១៨ ចុះថ្ងៃទី ១៨ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ សាលា ដំបូង ខេត្ត ព្រះសីហនុ ដែល ដីកា សម្រេច រក្សា ការ ពារ នេះ មាន អនុភាព អនុវត្តតាម ច្បាប់ ហើយ ដែល មានខ្លឹមសារ និងឧបសម្ព័ន្ធ ដូច ខាងក្រោមនេះ ៖