(វីដេអូ) ទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ ប្រធានបទការផ្តល់សេវាព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត