កុមារកម្ពុជា០២រូប ដែលទទួលបានការវះកាត់ និងព្យាបាលជំងឺបេះដូងចំហរដោយឥតគិតថ្លៃពីប្រទេសចិន បានមកដល់កម្ពុជាវិញហើយ