ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរួបរួមគ្នា ដើម្បីបញ្ចប់ការរីករាលដាលជំងឺអេដស៍